دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي آبياري حاضر با رتبه يک آبياري و زهكشي از بزرگترين مشاوران سطح کشور و داراي تجارب ۳۰ ساله در اين زمينه می باشد.

 • بررسي پتانسيلهاي آب و خاك
 • سيستمهاي مدرن آبياري ثقلي و تحت فشار
 • بررسي وضعيت موجود سيستمهاي زراعي
 • ارائه راه حلهاي استفاده بهينه از آب و خاك موجود
 • ارزيابي و ارائه سيستمهاي بهره برداري و نگهداري بهينه
 • بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني و ارائه روشهاي كنترل آن
 • بررسي و برنامه ريزي بهره برداري بهينه از آبهاي زيرزميني
 • مطالعات امكان سنجي
 • مطالعات منابع آب‌هاي سطحي وزيرزميني و تغذيه مصنوعي
 • برنامه‌ريزي و اقتصاد آب
 • تلفيق منابع آب
 • آبرساني سطحي و زيرزميني
 • مطالعه و طراحي شبكه‌هاي آبرساني
 • تأسيسات انحراف آب
 • بندهاي انحرافي
 • مطالعات مرحله دوم طرح لايروبي كانال سمت چپ كرخه (كانال وصيله )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح افزايش كانال اصلي حميديه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب كشاورزي حوزه كرخه نور
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت جايزان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح كانال موقت مكينه -فارسيه
 • مطالعات طرح حوضچه هاي رسوب گيرسمت چپ سد انحرافي كرخه
 • مطالعات طرح حوضچه هاي رسوب گيرسمت راست سد انحرافي كرخه
 • مطالعات طرح حوضچه هاي رسوب گيرسمت قدس سد انحرافي كرخه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه آبياري وزهكشي درجه 3و4 طرح حميديه وقدس (سمت چپ )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي درجه 3و4 طرح حميديه وقدس (سمت راست )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي درجه 3و4 طرح حميديه وقدس (سمت قدس )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت كربال (استان فارس)
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري وزهكشي هنديجان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي لور انديمشك
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي بنه باشت بهبهان
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري و زهكشي منطقه سد ره رامشير (شهيد دامغاني )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري وزهكشي شهيد رجائي اميديه
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري و زهكشي دشت شادگان
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبياري وزهكشي اراضي سمت راست رودخانه الله دشت رامهرمز
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي سمت چپ رودخانه الله دشت رامهرمز
 • مطالعات مرحله دوم شبكه اصلي وفرعي آبياري و زهكشي طرح توسعه شهيد رجايي اميديه
 • مطالعات مرحله شناخت ،اول ودوم طرح تامين آب اراضي سمت چپ رودخانه گرگر
 • مطالعات مرحله شناخت ،اول ودوم طرح تامين آب ارضي دشت ترازلالي
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب مزارع تعاونيهاي ايثارگران (جفير )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري و زهكشي اصلي و فرعي مزارع تعاونيهاي ايثارگران (جفير )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تجهيز ونوسازي مزارع تعاونيهاي ايثارگران (جفير )
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تغذيه مصنوعي دشت قروه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح توسعه شبكه آبياري و زهكشي دشت هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب دشت جايدر پلدختر
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت جايدر پلدختر
 • مطالعات تكميلي مرحله اول شبكه فرعي زهكشي دشت رامهرمز
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت ميان آب شوشتر
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري وزهكشي اراضي واشيان
 • مطالعات بهينه سازي سازه هاي اندازه گيري حجمي آب در شبكه هاي بهره برداري
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب دشت زيدون
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت زيدون
 • مطالعات مرحله اولطرح تغذيه مصنوعي در محدوده دشت قلعه تل
 • مطالعات مرحله اول طرح آبهاي زير زميني دشت دهدز
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي پاياب سد كينه ورس
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب دشت كاكان
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب دشت دهدشت غربي
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه فرعي آبياري و زهكشي مياناب شوشتر محدوده رودخانه گرگر (شرق )
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه فرعي آبياري و زهكشي مياناب شوشترمحدوده زهكش اصلي مياناب(غرب )
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه فرعي آبياري و زهكشي مياناب شوشتر محدوده روستاي شليلي (شمال )
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه فرعي آبياري و زهكشي مياناب شوشتر محدودهروستاي صوفان سفلي(جنوب)
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي سمت چپ رودخانه گرگر
 • مطالعات مرحله اول آبهاي زيرزميني دشت جايدر
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبياري و زهكشي 600 هكتاري ابتداي كانال انتقال جفير و جاده روستاي شمريه
 • مطالعات مرحله دوم طرح تسطيح اراضي 600 هكتاري ابتداي كانال انتقال جفير و جاده روستاي شمريه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث شبكه آبياري تحت فشار اراضي سور مقداداميديه
 • مطالعات مرحله دوم طرح توسعه شبكه آبياري و زهكشي اراضي سمت چپ رودخانه هنديجان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح توسعه شبكه آبياري و زهكشي اراضي سمت راست رودخانه هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي بالارود
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي صيدون
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي شاوور
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري و زهكشي اراضي خيرآباد
 • مطالعات مرحله اول و دوم پروژه احداث شبكه آبياري 50 هكتار از اراضي مارون
 • مطالعات مرحله اول آبهاي زيرزميني اراضي شاوور