دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي شبکه و خطوط انتقال آب و جمع آوري فاضلاب فعاليت نموده و در حال حاضر با رتبه يک تاسيسات آب و فاضلاب از بزرگترين مشاوران سطح کشور و داراي تجارب 30ساله در اين زمينه مي باشد.

 • مطالعات امكان سنجي منابع آب
 • تأسيسات آبگيري، جمع‌آوري و انتقال آب
 • شبكه‌هاي اصلي و فرعي جمع‌آوري و انتقال آب‌هاي سطحي
 • شبكه‌هاي اصلي و فرعي توزيع آب
 • محاسبه نشت فيزيكي و نشتيابي شبكه‌هاي آب
 • مخازن آب
 • ايستگاه‌هاي پمپاژ
 • ايستگاههاي تقويت كننده فشار آب
 • شبكه‌هاي اصلي و فرعي جمع‌آوري فاضلاب
 • تلمبه خانه ها و تصفيه خانه‌هاي فاضلاب و نمك‌زدايي و ابنية مربوط
 • سيستم‌هاي كنترل و ابزار دقيق مخازن آب، تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب و ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب، خطوط انتقال آب و شبكه‌هاي آبرساني
 • سيستم‌هاي تله متري، SCADAو مونيتورينگ جهت كنترل از راه دور تأسيسات شبكه‌هاي آبرساني و خطوط انتقال آب، افزايش بهره‌وري و كاهش ميزان آب به حساب نيامده
 • مطالعات اصلاح و توسعه شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب و توزيع آب (مدل سازي، مديريت و بهره‌براري از شبكه‌ها)
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهرك طالقاني – ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح آبرساني شهرك شهيد رجائي -ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه آبرساني منطقه رفيع دشت آزادگان
 • مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه خانه آب آشاميدني شهر مسجد سليمان
 • مطالعات مرحله دوم طرح خط انتقال آب از هويزه تا رفيع
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني به شهر آبادان و روستاهاي مربوطه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني به شهر خرمشهر و روستاهاي مربوطه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب اروند كنار -آبادان
 • مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب آشاميدني سوسنگرد به بستان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح خط انتقال آب اميديه به رامشير
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح حفاظت خط 40اينچ لوله فولادي دارخوين _سر بندر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تهيه نقشه هاي اجرائي مخزن 5000 متر مكعبي شوش
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح مخزن 2500 متر مكعبي شهر ستان گتوند
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب شهرستان لالي
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح انتقال آب شهرستان لالي
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه آب شهرستان لالي
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب شهرستان آغاجاري
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب شهرستان آغاجاري
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه آب شهرستان آغاجاري
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب شهر ملاثاني
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح انتقال آب شهر ملاثاني
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه آب شهر ملاثاني
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح آبرساني شهر بانه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح خط 30 اينچ انتقال آب شهر مسجد سليمان
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه توزيع آب شهر سر پل ذهاب
 • مطالعات مرحله اول ودوم دو واحد كلاير يفاير در تصفيه خانه كوت امير
 • مطالعات مرحله دوم طرح احداث مخازن 2*25000مترمكعبي شهراهواز
 • مطالعات مرحله دوم طرح ايمن سازي خطوط لوله آب بندر امام خميني
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح خط انتقال آب شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح جامع آبرساني شهر باغملك
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب شهر باغملك
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح مخازن ذخيره آب و تاسيسات وابسته شهر بهبهان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب شهر بهبهان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني شهر ايذه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني شهر شوشتر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح آبرساني روستا هاي فاز 2 كوشك
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب و تاسيسات وابسته به شهر سر بند ر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه توزيع آب شهر ساوه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح ايستگاه پمپاژ واشيان – پلدختر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح خط انتقال واشيان – پلدختر
 • مطالعات مرحله شناخت طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر اهواز
 • مطالعات مرحله شناخت طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر ايذه
 • مطالعات مرحله شناخت طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر باغملك
 • مطالعات مرحله شناخت طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر دزفول
 • مطالعات مرحله شناخت طرح آبرساني رو ستاهاي شهر انديمشك
 • مطالعات مرحله اول طرح اصلاح آبگير تصفيه خانه شماره يك اهواز
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهر رامهرمز
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهر هفتگل
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهر مسجد سليمان
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهر سيد حسن
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب آشاميدني شهر حميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب آشاميدني شهر حميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه آب آشاميدني شهر حميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب به شهر بدره
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب به شهر بدره
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب به شهر پهله
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب به شهر پهله
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر بهبهان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر ايذه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر رامهرمز
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر شوش
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح انتقال آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح نحوه توزيع آب شهر اهواز
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب شهر اهواز
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح انتقال آب به تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • طالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه آب تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين آب شهر دهلران
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح انتقال آب شهر دهلران
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه توزيع آب شهر دهلران
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح اصلاح شبكه توزيع آب شهر مسجدسليمان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح خط انتقال آب شرب اراضي پاياب سد كينه ورس
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه آب شرب اراضي پاياب سد كينه ورس
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح اصلاح شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ملاثاني
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح اصلاح شبكه توزيع آب آشاميدني شهر ويس
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح اصلاح شبكه توزيع آب آشاميدني شهرحميديه
 • مطالعات طرح كاهش وكنترل آب بحساب نيامده شهر سوسنگرد
 • مطالعات طرح كاهش وكنترل آب بحساب نيامده شهر آغاجاري
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب شهر آبادان
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب شهر آبادان
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب شهر خرمشهر
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب شهر خرمشهر
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب شهر بهبهان از رودخانه خير آباد
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب شهر بهبهان از رودخانه خير آباد
 • مطالعات كاهش و كنترل آب بحساب نيامده شهر شادگان
 • مطالعات كاهش و كنترل آب بحساب نيامده شهر خرمشهر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال شهر شادگان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه توزيع آب شهر آبادان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه توزيع آب شهر خرمشهر
 • مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب طرح ساماندهي رودخانه مهرانه رود
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح نيروگاه هاي زنجيره اي ياسوج(سيستم انتقال آب كريك 2)
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر سربندر
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني مجتمع روستايي جهان آباد بروجرد
 • مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني مجتمع روستايي روميايي كوهدشت
 • مطالعات مرحله اول طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر شادگان
 • بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبكه توزيع آب شهر اروندكنار آبادان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر سربندر
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين شهر هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال شهر هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث آب پخشهاي شهر هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر ماهشهر
 • مطالعات مرحله اول طرح اطمينان بخشي تامين آب شهر رامشير
 • بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تصفيه خانه آب چابهار
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب منطقه رفيع دشت آزادگان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع فاضلاب اروند كنار آبادان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي اروند كنار آبادان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهرشوشتر
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر شوشتر
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب كوي گلستان اهواز
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تلمبه خانه فاضلاب سيستم موجود انهار سنتي خرمشهر
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر بندر عباس
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه جمع آوري و دفع آ بهاي سطحي شهر سقز
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهرانديمشك
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرانديمشك
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهرملاثاني
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرملاثاني
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر دهلران
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر دهلران
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر ديواندره
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ديواندره
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر اراك
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول طرح تصفيه خانه فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان ايلام
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان لرستان
 • مطالعات مرحله اول طرح تصفيه خانه فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان ايلام
 • مطالعات مرحله اول طرح تصفيه خانه فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان لرستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر روانسر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر روانسر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر ايذه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ايذه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهرآبادان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر شادگان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر خرمشهر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهرماهشهر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر اميديه
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح اصلاح شبكه فاضلاب منازل قديمي كاركنان گچساران
 • مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهر مسجد سليمان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح جامع شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهر شوش
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح جامع تصفيه خانه فاضلاب شهر شوش
 • مطالعات مرحله دوم طرح جامع شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب سه روستاي استان خوزستان
 • مطالعات مرحله دوم طرح جامع تصفيه خانه فاضلاب سه روستاي استان خوزستان
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب سه روستاي استان ايلام
 • مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب سه روستاي استان ايلام
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان كهگيلويه وبوير احمد
 • مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب تعدادي از روستاهاي استان كهگيلويه وبوير احمد
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر بهبهان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر مهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه فاضلاب شهر آبادان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه فاضلاب شهرخرمشهر
 • مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر خرمشهر
 • طراحي مرحله اول ودوم و تهيه نقشه هاي اجرايي پروژه جمع آوري پساب صنعتي كارگاه هاي كارون
 • طراحي مرحله اول ودوم و تهيه نقشه هاي اجرايي پروژه تصفيه پساب صنعتي كارگاه هاي كارون
 • مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر آبادان
 • مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهراميديه
 • مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوري و دفع فاضلاب 20 روستاي حاشيه زاينده رود