دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي كشاورزي، منابع طبيعي ودامپروري فعاليت نموده و در حال حاضر با رتبه سه كشاورزي، منابع طبيعي ودامپروري از مشاوران مطرح در اين سطح در کشور مي باشد.

 • مطالعات امكان سنجي
 • مطالعات فني و اقتصاد كشاورزي
 • بيوتكنولوژي
 • مديريت تهيه طرح وتهية طرح‌هاي جامع توسعة كشاورزي
 • منابع طبيعي
 • دامپروري
 • مطالعات، برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌ها وپروژه‌ها در زمينه‌هاي: زراعت باغباني، دامداري، دامپروري، دامپزشكي، جنگل ومرتع، حفاظت خاك وآب وآبخيزداري، تثبيت شن، مكانيزاسيون، تجهيز و نوسازي مزارع
 • ساماندهي ويكپارچه كردن اراضي
 • تهيه طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري وزهكشي داخل مزارع و باغات
 • تسطيح وبهسازي اراضي
 • شبكه راه‌هاي بين مزارع
 • خاك‌شناسي واصلاح اراضي
 • ايجاد مجتمع‌هاي زراعي و دامي و گلخانه‌اي
 • توسعه عمران روستايي و عشايري
 • شيلات وآبزيان
 • عمليات لايه بندي ،اندازه گيري ونصب چاهكهاي مشاهده اي شمال اهواز
 • عمليات لايه بندي ، اندازه گيري ونصب چاهكهاي مشاهده اي دشت شعبيه
 • قرائت سطح آب چاهكهاي مشاهده اي دشت شمال اهواز
 • عمليات لايه بندي ، اندازه گيري ونصب چاهكهاي مشاهده ا ي دشت رامهرمز
 • ترازيا بي چاههاي مشاهده اي دشت شمال اهواز
 • قرائت ماهيانه سطح آب وبرداشت نمونه آب چاهكهاي مشاهده اي دشت رامهرمز
 • ترازيابي چاهكهاي مشاهده اي دشت رامهرمز
 • اندازه گيري ضريب آبگذري ولايه بندي پيزومترهاي مركب دشت خلف آباد
 • نصب چاهكهاي تخريب شده دشتهاي شمال اهواز ،ميان آب شوشتر وشعيبيه
 • نصب چاهكهاي تخريب شده دشتهاي رامهرمز -خلف آباد -جايزان
 • مطالعات شوري زدائي واصلاح پذيزي خاكهاي منطقه شمال اهواز
 • مطالعات شوري زدائي واصلاح پذيزي خاكهاي منطقه خلف آباد
 • ترازيابي چاهكهاي مشاهده اي دشت خلف آباد
 • اندازه گيري ضريب آبگذري تكميلي وآبشوئي دشت رامهرمز
 • اندازه گيري ضريب آبگذري ونصب مجددچاههكهاي مشاهده اي دشت شادگان
 • مطالعات آبشوئي واصلاح پذيري خاكهاي دشت شادگان
 • اندازه گيري ضريب آبگذري ونصب مجددچاهكهاي مشاهده اي دشت آبادان
 • قرائت ماهيانه سطح آب وبرداشت نمونه آب چاهكهاي مشاهده اي دشت شادگان
 • نصب مجدد چاهكهاي مشاهده اي دشتهاي رامهرمز -خلف آباد -جايزان -شادگان
 • قرائت ماهيانه سطح آب وبرداشت نمونه آب چاهكهاي مشاهده اي آبادان
 • اندازه گيري ضريب آبگذري ،آبشوئي واصلاح پذيري شبكه 3و4 حميديه وقدس
 • قرائت نوسانات سطح آب پيزومترهاي شبكه 3و4 حميديه وقدس
 • اندازه گيري ضريب آبگذري ونصب چاهكهاي مشاهده اي منطقه غرب دشت آزادگان
 • قرائت سطح آب چاهكهاي مشاهده اي طرح آبياري وزهكشي پاي پل
 • قرائت هفتگي سطحي آب 12 نقطه از اشلهاي موجود در هور العظيم
 • مطالعات شوري زدائي وسديم زدائي اراضي غرب دشت آزادگان
 • نصب (58 حلقه ) پيزومتر هاي تخريب شده واقع دردشت شادگان
 • پایه سه تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل
 • قرائت سطح آب چاهكهاي مشاهده اي غرب دشت آزادگان
 • قرائت سطح آب چاهكهاي مشاهده اي شرق دشت آزادگان
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد انحرافي و شبكه آبياري وزهكشي هنديجان
 • باز سازي (25حلقه )چاهكهاي مشاهده اي تخريب شده دشت رامهرمز
 • اندازه گيري دبي 15 نقطه از خروجي هاي زهكشهاي حميديه -قدس وكرخه
 • آزمايشات فيزيكي و شيميائي نمونه هاي آب و خاك دشت آزادگان و پاي پل
 • مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي اراضي طرح حميديه وقدس
 • حفر چاهكهاي مشاهده اي واندازه گيري ضريب آبگذري كانال اصلي هنديجان
 • مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي دقيق طرح شهيد رجائي - اميديه
 • نظارت و كنترل عمليات نمونه برداريهاي ژئوتكنيكي پروفيل هاي شاهد اراضي خوزستان
 • مطالعات فاز دوم طرح احداث مجتمع دامپروری حاجی آباد هرمزگان
 • مطالعات طرح احداث مجتمع دامپروری در شهر ماهشهر (سربندر)
 • مطالعات طرح احداث مجتمع های دامپروری در شهرهای ایذه، شوشتر و گتوند