دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دز اب همواره با توجه به اهميت حفظ و نگهداري محيط زيست نسبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام نموده است و از اولين مشاورين داراي رتبه محيط زيست در سطح کشور مي باشد.

 • مطالعات زيست محيطي مربوط به آب، خاك و هوا
 • شناخت و پيشگيري آلايش‌هاي محيط
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي
 • مديريت زيست محيطي
 • پايش محيط زيست
 • بازيافت مواد زيست
 • رفع كاهش آلودگي‌ها
 • امحا و دفع پسمانده‌ها
 • تكنولوژي پاك
 • صرفه جويي در انرژي و مواد
 • تنوع زيستي
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر شوشتر
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرشوشتر
 • مطالعات زيست محيطي طرح حفاظت خط 40 اينچ لوله فولادي دارخوين سر بندر
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهرانديمشك
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرانديمشك
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر دهلران
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر دهلران
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر اهواز
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر ايذه
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر باغملك
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به رو ستاهاي شهر دزفول
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني رو ستاهاي شهر انديمشك
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب به شهر بدره
 • مطالعات زيست محيطي طرح انتقال آب به شهر بدره
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب به شهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح انتقال آب به شهر پهله
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر بهبهان
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر اميديه
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر ايذه
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهررامهرمز
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبرساني به تعدادي از روستاهاي شهر شوش
 • مطالعات زيست محيطي طرح تطبيق تاسيسات آب و بخار با تركيبات رود خانه هاي اروند و بهمنشير
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر اميديه
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر اميديه
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شهر ايذه
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ايذه
 • مطالعات زيست محيطي طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهرماهشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح جمع آوري ودفع آبهاي سطحي شهر اميديه
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح انتقال آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه توزيع آب روستاهاي مسير اهواز - ماهشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح نحوه توزيع آب شهر اهواز
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه توزيع آب شهر اهواز
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • مطالعات زيست محيطي طرح انتقال آب به تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • مطالعات زيست محيطي طرح تصفيه خانه آب تاسيسات شهيد كشتكار آبادان
 • مطالعات زيست محيطي طرح اصلاح شبكه فاضلاب منازل قديمي كاركنان گچساران
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهر مسجد سليمان
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب شهر دهلران
 • مطالعات زيست محيطي طرح انتقال آب شهر دهلران
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه توزيع آب شهر دهلران
 • مطالعات زيست محيطي طرح جامع شبكه جمع آوري ودفع فاضلاب شهر شوش
 • مطالعات زيست محيطي طرح جامع تصفيه خانه فاضلاب شهر شوش
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني چراغ ويس
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني سنته
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني سراب كبوترلانه كنگاور
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني ليرو
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني زالكي
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني در منطقه بالارود
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني در منطقه صيدون
 • مطالعات زيست محيطي طرح امكان يابي ساماندهي و زيبا سازي سواحل تالاب ميانگران
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني خيرآباد
 • مطالعات زيست محيطي طرح جامع ساماندهي سواحل خليج فارس در شهر بوشهر
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد مخزني گله رود در بازه روستاي كپرگه
 • مطالعات زيست محيطي طرح تغذيه مصنوعي در محدوده دشت قلعه تل
 • مطالعات زيست محيطي طرح آبهاي زير زميني دشت دهدز
 • مطالعات زيست محيطي طرح سد انحرافي هنديجان
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه آبياري وزهكشي هنديجان
 • مطالعات زيست محيطي طرح تامين آب اراضي سمت چپ رودخانه گرگر
 • مطالعات زيست محيطي طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت ميان آب شوشتر
 • مطالعات زيست محيطي طرح ساماندهي رودخانه تيره
 • مطالعات زيست محيطي طرح ساماندهي رودخانه سيلاخور
 • مطالعات زيست محيطي طرح جامع ساماندهي آبراهه كارون
 • مطالعات زيست محيطي طرح كنترل سيلاب رودخانه تيره و سرشاخه هاي فرعي
 • مطالعات زيست محيطي طرح كنترل سيلاب رودخانه سيلاخور و سرشاخه هاي فرعي
 • مطالعات زيست محيطي طرح تعيين حريم و بستر رودخانه كارون
 • مطالعات زيست محيطي طرح تعيين حريم و بستر رودخانه بهمنشير
 • مطالعات زيست محيطي طرح تعيين حريم و بستر رودخانه اروند
 • مطالعات زيست محيطي طرح جامع بهسازي وساماندهي مهرانه رود
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر ديواندره
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر روانسر
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر گهواره
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر كوزران
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر انديمشك
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر اميديه
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر شوش
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر مسجد سليمان
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهرملاثاني
 • مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح شبكه آبياري و زهكشي جفير
 • مطالعا ت ارزيابي زيست محيطي طرح سد مخزني گله رود
 • مطالعا ت ارزيابي زيست محيطي طرح سد مخزني كبوتر لانه
 • مطالعا ت ارزيابي زيست محيطي طرح سد مخزني سنته
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر صفي آباد
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر ميانرود
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر دزآب
 • مطالعات ارزيابي زيست محيطي احداث تونل انتقال آب نوسود و تاسيسات وابسته
 • مطالعات توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر چرام
 • مطالعات جامع زيست محيطي ، اقتصادي و دفع فاضلاب حوضه زاينده رود