دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دز اب با توجه به ضرورت انجام خدمات ژئوتکنيک در پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام به اخذ رتبه ژئوتکنيک نمود و تا كنون پروژه هاي بسياري در اين زمينه انجام داده است.

 • مطالعات و بررسيهاي لازم جهت شناسايي و آماده سازي پي ابنيه هاي فني
 • شناسايي محلي (حفر گمانه اکتشافي، آزمايشهاي محلي)
 • خدمات آزمايشگاهي مکانيک خاک و سنگ
 • تجزيه و تحليل نتايج و ارايه پيشنهادات در مورد بهسازي زمين و مشخصات آن جهت طراحي
 • آزمايش و بررسي مصالح ساختماني و استقرار واحدهاي آزمايشگاهي جهت کنترل کيفيت عمليات اجرايي (خاک، بتن، آسفالت و غيره) جهت پروژه ها
 • محاسبات مربوط به فشار خاک و ديوارهاي حايل
 • نظارت برعمليات ژئوتكنيك طرح نيروگاه آبي گتوند
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد انحرافي جايزان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي جايزان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك سد ميرزاي شيرازي (كوار)
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد انحرافي هنديجان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي هنديجان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح سدانحرافي لورانديمشك
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي لورانديمشك
 • نظارت برعمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي بنه باشت بهبهان
 •  نظارت بر عمليات ژئو تكنيك آبگير طرح شهيد رجائي - اميديه
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك ساحل سازي ايستگاه پمپاژ دارخوين
 • نظارت بر عمليات ژئو تكنيك طرح سد انحرافي شادگان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي شادگان
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح آبرساني به شهر ملاثاني
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح آبرساني به شهرلالي
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح آبرساني به شهرآغاجاري
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح آبرساني شهر بانه
 • نظارت بر عمليات ژئو تكنيك طرح سد انحرافي دشت رامهرمز
 • نظارت بر عمليات ژئو تكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي دشت رامهرمز
 • نظارت بر عمليات ژئو تكنيك تصفيه خانه كوت امير (كلاير يفاير )
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك ايستگاه پمپاژ طرح تعاوني ايثارگران(جفير )
 • نظارت بر عمليات ژئوتكنيك كانال انتقال طرح تعاوني ايثارگران(جفير )
 • خدمات مهندسي ژئو تكنيك ايستگاه پمپاژ طرح تعاوني ايثارگران (جفير)
 • خدمات مهندسي ژئو تكنيك كانال انتقال طرح تعاوني ايثارگران (جفير)
 • نظارت كارگاهي وخدمات مهندسي ژئوتكنيك طرح مجتمع آموزشي سازمان آب و برق خوزستان
 • نظارت كارگاهي وخدمات مهندسي ژئوتكنيك احداث مخزن آب وتاسيسات وابسته به شهر سر بندر
 • نظارت كارگاهي وخدمات مهندسي ژئو تكنيك ايستگاه پمپاژ شبكه آبياري وزهكشي گرگر
 • نظارت كارگاهي وخدمات مهندسي ژئو تكنيك كانال انتقال شبكه آبياري وزهكشي گرگر
 • نظارت بر عمليات حفاري اكتشافي و خدمات مهندسي ژئوتكنيك طرح سد انحرافي هنديجان
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي ژئوتكنيك شبكه آبياري و زهكشي هنديجان
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح ساماندهي آبراهه كارون
 • نظارت كاركاهي ژئوتكنيك سدمخزني چراغ ويس
 • خدمات مهندسي ژئوتكنيك سدمخزني چراغ ويس
 • خدمات مهندسي ژئوتكنيك طرح ساماندهي آبراهه كارون
 • نظارت كارگاهي ژئو تكنيك شبكه آبياري و زهكشي جفير
 • خدمات مهندسي ژئو تكنيك طرح شبكه آبياري و زهكشي جفير
 • خدمات مهندسي ژئوتكنيك و نظارت كارگاهي شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب شوشتر
 •  نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه آبياري وزهكشي رامهرمز (سمت راست )
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژ ئوتكنيك شبكه آبياري وزهكشي رامهرمز(سمت حپ)
 •  نظارت بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني گله رود در بازه روستاي كپرگه
 • نظارت كارگاهي برعمليات ژئوتكنيك سد مخزني سنته
 • نظارت كارگاهي برعمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني چراغ ويس
 • نظارت كارگاهي برعمليات ژئوتكنيك گمانه هاي اكتشافي طرح واشيان پلدختر
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني بالا رود
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني صيدون
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك ( سرريز )
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك ( درياچه )
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك ( فراز بند )
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك ( نشيب بند )
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك ( تونل )
 • عمليا ت حفاري اكتشافي مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني كندك( محور )
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزتي سردشت
 • عمليات ژئو تكنيك طرح ساماندهي رودخانه مهرانه رود
 • نظارت برعمليات ژئوتكنيك طرح علاج بخشي سد مخزني دز
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني صيدون
 • نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك طرح سد مخزني خيرآباد
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت هاركله
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت ميانرودان
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت بتوند
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت انديكا
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت بيت راشد
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت صفريه
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت پشمينه ريز
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت نوترگي
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت لالي
 • نظارت كارگاهي و خدمات مهندسي بر عمليات حفاري و آزمايشات پمپاژ چاههاي عميق و پيزومتري دشت مسجدسليمان
 • مطالعات و عمليات ژئوتكنيك سد شيرين آب ( تونل )
 • مطالعات و عمليات ژئوتكنيك سد شيرين آب ( سرريز )
 • مطالعات و عمليات ژئوتكنيك سد شيرين آب ( محور )
 • مطالعات و عمليات ژئوتكنيك سد شيرين آب ( فرازبند و نشيب بند )
 • مطالعات و عمليات ژئوتكنيك سد شيرين آب ( درياچه )
 • استقرار آزمايشگاه محلي در پروژه آبگير دشت آزادگان
 • انجام عمليات ژئوتكنيك درياچه سد زهره يك
 • خدمات مهندسي نظارت كارگاهي وعاليه بر عمليات ژئوتكنيك و راه هاي دسترسي داخلي طرح سد بختياري
 • خدمات مهندسي نظارت كارگاهي وعاليه بر عمليات ژئوتكنيك و راه هاي دسترسي داخلي طرح نيروگاه بختياري
 • انجام عمليات ژئوتكنيك مطالعات مرحله اول سد زهره يك ( تونل )
 • انجام عمليات ژئوتكنيك مطالعات مرحله اول سد زهره يك ( فرازبند )
 • انجام عمليات ژئوتكنيك مطالعات شبكه آبياري و زهكشي دشت قويي
 • انجام عمليات ژئوتكنيك مطالعات مرحله اول سد زهره يك ( محور )