دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دز اب با اخذ رتبه در زمينه پي جويي و اکتشاف معادن با توان مندي هاي به شرح زيرخود را در اين راه تجهيز نموده است.

  • مطالعات امکان سنجي
  • انجام مطالعات زمين شناسي و پي جويي و پتانسيل يابي مواد معدني
  • بررسي و تحقيق و برنامه ريزي اکتشاف
  • تهيه طرحهاي اکتشافي و انجام مطالعات و حفاريهاي اکتشافي و نمونه برداري در هر مرحله
  • تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني با هرمقياس
  • تعيين فرم و ميزان ذخيره، تهيه گزارشات اکتشافي
  • انجام مطالعات فني واقتصادي بر روي ذخاير معدني
  • مديريت طرحهاي اکتشافي