دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسی مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه های مهندسي رودخانه وارد و در ادامه بعنوان مشاور مادر پروژه های مهندسی رودخانه غرب کشور از طرف وزارت نيرو معرفی گرديد. در حال حاضر شرکت دارای رتبه يک مهندسي رودخانه مي باشد .

 • ساماندهي و زيباسازي رودخانه ها
 • كنترل فرسايش ، حفاظت و تثبيت ساحل رودخانه
 • مطالعات جامع رسوب و رسوب زدايي
 • تامين پايداري و عملكرد صحيح سازه هاي رودخانه اي
 • هره برداري از مصالح رودخانه اي
 • آزادسازي و استحصال اراضي حاشيه رودخانه ها
 • ايجاد امكانات تفريحي در رودخانه ها و حاشيه آنها
 • برداشت آب از رودخانه
 • بهبود و حفظ محيط زيست رودخانه
 • كنترل کيفيت آب
 • مطالعة روش‌هاي سازه‌اي و غير سازه‌اي در كنترل سيلاب
 • مديريت سيلاب با استفاده از روشهاي: سيستم‌هاي پيش‌بيني و هشدار سيلاب، مديريت سيلابدشت و مخروط افكنه در كنترل سيلاب و تغذية آب‌هاي زيرزميني، تعيين حد بستر و حريم رودخانه و پهنه‌بندي سيلاب
 • ساماندهي برداشت مصالح رودخانه‌اي با اهداف پتانسيل‌يابي مكان‌هاي برداشت شن و ماسه از رودخانه، بررسي اثرات بي‌رويه برداشت مصالح رودخانه‌اي
 • مطالعات مهندسي رودخانه با اهداف ساماندهي و حفاظت بستر و سواحل رودخانه، كنترل سيلاب
 • مطالعات معماري و زيباسازي بستر، ديواره و كناره رودخانه در محدوده‌هاي شهري
 • طراحي تأسيسات انحراف آب و آبگيري از رودخانه
 • ...
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح ساماندهي رودخانه كارون در محدوده اهواز
 • مطالعات طرح جلو گيري از تجمع رسوبات آبگير نيروگاه زرگان اهواز
 • مطالعات مرحله اول طرح تهيه نقشه گستره سيل براي سيستم هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح تهيه نقشه گستره سيل براي سيستم جراحي
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساحل سازي ايستگاه پمپاژ دارخوين
 • مطالعات مرحله اول طرح كوتاه مدت كنترل سيل دشت آز ادگان
 • مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي رودخانه تيره
 • مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي رودخانه سيلاخور
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهي رودخانه قشلاق
 • مطالعات مرحله اول طرح جامع ساماندهي آبراهه كارون
 • مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي رودخانه كرج وشاخه هاي فرعي
 • مطالعات پتانسيل يابي و كنترل سيلاب استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي سراب شرف آباد
 • مطالعات طرح اضطراري كنترل سيلاب رودخانه سيلاخور در سه محدوده
 • مطالعات طرح اضطراري كنترل سيلاب رودخانه تيره در سه محدوده
 • مطالعات مرحله اول طرح كنترل سيلاب رودخانه تيره و سرشاخه هاي فرعي
 • مطالعات مرحله اول طرح كنترل سيلاب رودخانه سيلاخور و سرشاخه هاي فرعي
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح ساماندهي سراب هرسم
 • مطالعات مرحله اول طرح تعيين حريم و بستر رودخانه زاينده رود
 • مطالعات طرح امكان يابي ساماندهي و زيبا سازي سواحل تالاب ميانگران
 • مطالعات مرحله اول طرح جامع ساماندهي سواحل خليج فارس در شهر بوشهر
 • مطالعات طرح تعيين حريم و بستر رودخانه كارون
 • مطالعات طرح تعيين حريم و بستر رودخانه بهمنشير
 • مطالعات طرح تعيين حريم و بستر رودخانه اروند
 • مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي رودخانه كارون در محدوده آبگير نيروگاه رامين اهواز
 • مطالعات مرحله اول طرح تعيين حد بستر وحريم وپهنه بندي سيلاب رودخانه الوند
 • مطالعات مرحله اول طرح جامع بهسازي وساماندهي مهرانه رود
 • مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهي رودخانه كارون در محدوده آبگير نيروگاه رامين
 • مطالعات مديريت و برنامه ريزي جامع و بهينه سازي تخصيص منابع آب در حوضه رودخانه زهره در محدوده خارج استان خوزستان
 • مطالعات كنترل مهندسي داده هاي جمع آوري شده از رودخانه مارون و ايجاد سيستم رفتار سنجي مناسب