سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژههاي مطالعات و نظارت بر سد سازي در استانهاي مختلف کشور فعاليت داشته و در اين گرايش داراي رتبه يک کشوري مي باشد و هم اکنون نيز پروزه هاي شاخص و مهمي در سطح کشور در دست مطالعه و نظارت بر اجرا دارد.

 • مطالعات شناسايي و تو جيهي سدهاي مخزني و انحرافي
 • انجام مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي سدهاي مخزني و انحرافي
 • انجام مطالعات تاسيسات جانبي سدهاي مخزني و انحرافي
 • انجام مطالعات سيستمهاي انحراف آب
 • انجام مطالعات تخليه كننده آب وسازه هاي جنبي
 • انجام مطالعات نيروگاههاي برق آبي
 • مطالعات امكان سنجي
 • مطالعات منابع آبهاي سطحي وزيرزميني
 • برنامه ريزي واقتصاد آب
 • تلفيق منابع آبهاي سطحي وزير زميني
 • انجام خدمات مهندسي سدهاي خاكي وبتني به منظور ذخيره وكنترل آب وتوليد نيرو
 • نيروگاههاي آبي وسازه هاي جنبي
 • مطالعات ساير ابنيه وتاسيسات وابسته به سدسازی
 • مطالعات بهره برداري بهينه از سد مخزني دز
 • مطالعات بهره برداري بهينه از سد مخزني كارون
 • مطالعات نيروگاه آبي بزرگ خوزستان (طرح تونل تراز بالا )
 • مطالعات مرحله اول احداث نيروگاه آبي گتوند
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد انحرافي دشت جايزان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزني وتاسيسات وابسته ميرزاي شيرازي (كوار)
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد انحرافي هنديجان
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح سد انحرافي لور انديمشك
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد انحرافي دشت شادگان
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد انحرافي دشت رامهرمز
 • مطالعات مرحله اول طرح تامين آب كشاورزي زمينهاي تور يور
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح سد مخزني چراغ ويس
 • مطالعات مرحله اول ودوم طرح سد مخزني بانه
 • مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني سنته
 • مطالعات مرحله شناخت واول طرح سد مخزني در منطقه بالارود
 • مطالعات مرحله شناخت واول طرح سد مخزني در منطقه صيدون
 • مطالعات مرحله دوم طرح سيستم انحراف آب هنديجان
 • مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني سراب كبوترلانه كنگاور
 • مطالعات مرحله اول طرح نيروگاه كوچك برق آبي سادات حسيني
 • مطالعات مرحله شناخت و اول طرح سد مخزني ليرو
 • مطالعات مرحله شناخت و اول طرح سد مخزني زالكي
 • مطالعات مرحله اول طرح سد مخزني خيرآباد
 • مطالعات طرح ترميم و علاج بخشي سد تنظيمي دز
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح نيروگاه برق آبي سد تنظيمي دز
 • مطالعات مرحله دوم طرح نيروگاه برق آبي كفچرين – خوي
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزني گله رود در بازه روستاي كپرگه
 • مطالعات مرحله شناخت طرح سد در حوضه آبريز رودخانه سيروان
 • مطالعات مرحله شناخت طرح نيروگاههاي برقابي حوضه آبريز رودخانه سيروان
 • مطالعات طرح ترميم و علاج بخشي سد انحرافي دز
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي سد انحرافي شاوور
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي سد انحرافيخيرآباد
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي سد انحرافي دز
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي در حوضه آبريز كارون در محدوده استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي در حوضه آبريز دز در محدوده استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول طرح احداث نيروگاه برق آبي سد انحرافي آسك
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح نيروگاه هاي زنجيره اي ياسوج (ساختمان نيروگاه كريك 2و3 و شوت پل كلو 2)
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح نيروگاه هاي زنجيره اي ياسوج(بند انحرافي كريك 3)
 • مطالعات مرحله توجيهي نيروگاه هاي جرياني زنجيره اي رودخانه دز
 •  بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح نيروگاه برقابي سادات حسيني ايذه
 • مطالعات مرحله اول ( توجيهي ) طرح سد ونيروگاه برقابي ليرو
 • مناقصه و بازسازي دريچه هاي آبياري علاج بخشي سد مخزني دز
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزني بالارود
 • بازنگري و تكميل مطالعات مرحله اول ، انجام مطالعات مرحله دوم و تهيه اسناد مناقصه براي طرح سد بختياري
 • مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزني سنته